nacrt
Izvor: Lorenzo Cafaro / Pixabay
I TO SE MOŽE

Što sve možete graditi bez građevinske dozvole

Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole - Ovo su građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje

Za jednostavne i druge građevine i radove određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kao što su:

 • cisterne
 • vrtne sjenice
 • terase
 • ograde
 • staze
 • manje poljoprivredne građevine
 • terase do 20 četvornih metara
 • spremnik za komunalni otpad
 • ograde visine do 2,2 metra mjereno od najnižeg dijela
 • pješačke staze itd.

nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu već se građenju može pristupiti bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta.

Nadalje, bez građevinske dozvole i glavnoga projekta se mogu graditi:

 • slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 četvornih metara, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade
 • terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 četvornih metara
 • reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 četvornih metara, a oglasne površine veće od 12 četvornih metara u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, ako spomenutim Pravilnikom nije propisano drukčije

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:

 • redovitog održavanja postojeće građevine
 • održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara
 • Na postojećoj zgradi kojima se:
  • ugrađuje sustav grijanja, sustav hlađenja ili klimatizacije nazivne snage do 30 kW
  • zamjenjuju vanjski i unutarnji prozori i vrata
  • dodaju novi unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nenosivom pregradnom zidu
  • izvode sustavi i instalacije elektroničke komunikacijske mreže (kabelska mreža)
 • Na postojećoj zgradi koja nema više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu koja nije veća od 600 četvornih metara, a kojima se:
  • dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i kanalizacija, plinske i elektroinstalacije
  • postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice
  • postavlja sustav sunčanih kolektora u svrhu proizvodnje toplinske energije za potrebe te građevine

Graditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi primjerice:

 • pomoćne zgrade do 50 četvornih metara
 • parkiralište na građevinskoj čestitci
 • podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremnine do 10 kubnih metara
 • bazeni
 • sunčani kolektori
 • ograde visine veće od 2,2 metra
 • ogradni zid visine veće od 1,6 metara
 • dječje igralište unutar parka
 • izvoditi preuređenja prostora
 • dodavanje novih vanjskih i unutarnjih prozora
 • održavanje hitnih ili nužnih popravaka
 • postavljanje elektroničke komunikacije itd.

U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se one ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

Iznimno, protivno prostornom planu može se bez građevinske dozvole i glavnog projekta na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade graditi:

 • cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 kubnih metara
 • sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu, osim u nacionalnom parku i parku prirode.

Protivno prostornom planu može se izraditi glavni projekt za:

 • završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida na toj zgradi
 • rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, ako se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida
 • ugradnju, odnosno izgradnju dizala na postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade

Rekonstrukciji unutarnjih dijelova zgrade:

 • stuba
 • zidova (osim nosivih)
 • podova
 • instalacija i drugo

kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je zgrada izgrađena, možete pristupiti bez građevinske dozvole, ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.