euro u vodi
Izvor: angelo luca iannaccone / Pixabay
VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Svi u zgradi imate vlastite vodomjere? Tražite blok tarifu!

Znate li što je Vijeće za vodne usluge? Oni kontroliraju cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga. 

Način obračuna i plaćanja vode problem je koji bi mogao eskalirati. Naime, brojne zgrade u Hrvatskoj (prvenstveno starije zgrade) imaju jedno glavno brojilo vode, a obračun se radi temeljem broja ukućana u kućanstvu. Brojni suvlasnici nezadovoljni su takvim načinom obračuna. 

S druge strane, mogu ugraditi vodomjere u svoje stanove. A idealno bi bilo kada bi ih svi suvlasnici ugradili. Istodobno, pitanje je isplativosti. Naime, jedan vodomjer košta oko 1.800 kuna i mora se postaviti na svaku vertikalu. Ako su u stanu četiri vertikale, dvije za toplu i dvije za hladnu vodu, pitanje je koliko se u tom slučaju investicija od minimalno 7.200 kuna isplati, pogotovo što se postavljeni vodomjeri moraju baždariti svakih nekoliko godina (svake tri za one koji su postavljeni na vertikalne cijevi za toplu vodu i svakih pet za one na vertikalama za hladnu vodu). Više o tome možete pročitati OVDJE. A pozivamo vas i da pratite raspravu na ovu temu u Facebook grupi 'Predstavnici suvlasnika'.

Isto tako, brojni suvlasnici imaju problema i s sve većim brojem apartmana za iznajmljivanje u zgradama. O tome možete pročitati OVDJE.

Pored lokalnog vodoopskrbnog poduzeća, postoji i Vijeće za vodne usluge. Jeste li znali da ono postoji? Znate li koja je uloga tog vijeća?

 • Uloga Vijeća za vodne usluge jest kontrola cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga.

Kontaktirali smo ih kada smo pisali o problematici apartmana u zgradama i načinu obračuna vode. Tada su nam odgovorili:  

Način mjerenja isporuke vodnih usluga korisnicima vodnih usluga, uključujući korisnike u zgradama s više posebnih dijelova (stanovi, poslovni prostori ili mješovito stanovi i poslovni prostori) uređuje se, u skladu s:

 • Zakonom o vodnim uslugama (Narodne novine, br. 66/19) - člankom 40. stavkom 2. točkom 3. 
 • općim uvjetima isporuke vodnih usluga, koje donosi isporučitelj vodnih usluga

U tom smislu korisnici se upućuju na korisničku službu isporučitelja vodnih usluga na davanje mišljenja o značenju pojedinih odredbi općih uvjeta isporuke vodnih usluga. Mišljenje o značenju odredbi Zakona o vodnim uslugama koje se odnose na opće uvjete isporuke vodnih usluga daje Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja.

Vijeće za vodne usluge, između ostalog, nadzire zakonitost odluke o cijeni vodnih usluga.

Vijeće za vodne usluge, u svom stručnom mišljenju od 16. srpnja 2020. godine, a vezano za Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (VIOZG), je navelo:

 • Argument potrošnje u stambenim prostorima iznajmljivača, koja je veća od potrošnje prosječnog kućanstva, može i treba se, upravo kao i kod poslovnih korisnika, rješavati primjenom tzv. blok tarife, kada se stvore uvjeti za njenu primjenu

No, kako su nam kasnije odgovorili iz zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje - U pozitivnim propisima, Zakonu o vodnim uslugama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, pojam 'blok tarifa' ne postoji.

Što je 'blok tarifa'?

Izraz blok tarifa Vijeće je koristilo u stručnom mišljenju od 16. srpnja 2020. kojim se očitovalo o nezakonitoj praksi isporučitelja vodnih usluga, kojim su se pružatelju ugostiteljskih usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, a koje se u skladu sa Zakonom ugostiteljskoj djelatnosti pružaju u domaćinstvu, (iznajmljivači) – razvrstali u kategoriju 'ostalih korisnika' s povišenom tarifom vodne usluge, umjesto u kategoriju 'kućanstava', koja imaju nižu tarifu vodnih usluga.

Jedan od argumenata koji je koristio isporučitelj vodnih usluga za primjenu više tarife je povećana potrošnja vodnih usluga u ugostiteljskoj djelatnosti. Vijeće mu je ukazalo na neutemeljenost tog argumenta: 'Argument potrošnje u stambenim prostorima iznajmljivača, koja je veća od potrošnje prosječnog kućanstva, može se i treba se, upravo kao i kod poslovnih korisnika, rješavati primjenom tzv. blok tarife, kada se stvore uvjeti za njenu primjenu.'

Blok tarifa je model obračuna koji potječe iz doktrine regulacije cijena vodnih usluga, a prema kojem se u različitim rasponima potrošnje (blokovima) plaća različita tarifa vodne usluge. Korisnik koji troši vodnu uslugu u više blokova, istu plaća po cijeni određenoj za svaki blok unutar kojeg troši.

Blokovi se uobičajeno propisuju kao:

 • blok socijalne potrošnje (npr. do 6 m3 , mjesečno po kućanstvu)
 • blok prosječne potrošnje kućanstava (npr. od 6 do 12 m3, mjesečno po kućanstvu)
 • i tako redom do visokih blokova potrošnje (industrije, hoteli i dr.)

Cilj je da:

 • stvarni veliki korisnici plate povećanu potrošnju, u pravilu po višoj tarifi unutar većeg bloka potrošnje,
 • manji korisnici plate po nižoj tarifi u nižim blokovima potrošnje
 • (postoje i slučajevi kad je ekonomično da industrijski korisnici plaćaju nižu tarifu u višim blokovima)

Ovim se tarifnim modelom osigurava primjena:

 • načela racionalnog i učinkovitog korištenja vode iz članka 87. stavka 2. Zakona o vodama 
 • načela 'povrata troškova od vodnih usluga kako je uređeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva' iz članka 5. stavka 5. Zakona o vodnim uslugama, koje se „provodi se tako da osigura odgovarajući poticaj korisnicima da koriste vodne resurse učinkovito' iz članka 3.a stavka 4. vezano uz stavak 2., druga rečenica, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
 • načela ekonomičnosti u obavljanju vodnih usluga iz članka 5. stavka 2. Zakona o vodnim uslugama.

Blok tarifa nije izričito propisana

No Vijeće za vodne usluge ukazuje da nije ni zabranjena i sukladna je gore navedenim načelima. U navedenim propisima nije izričito propisan ni model linearne tarife, iako se on univerzalno primjenjuje u Hrvatskoj.

Namjera Vijeća za vodne usluge nije bila, kako kažu, naložiti isporučitelju primjenu modela blok tarife, već mu ukazati da je taj model najpravičniji, kada isporučitelj vodnih usluga smatra da je obujam potrošnje ključan za primjenu povišene tarife.

Primjena blok tarife u zgradama

Da bi se blok tarifa ispravno primijenila u višestambenim zgradama u kojima postoje i stambeni prostori koji se iznajmljuju u skladu s člankom 30. stavkom 1. Zakona ugostiteljskoj djelatnosti (apartmani) potrebno je imati ugrađene pojedinačne vodomjere za svaki posebni dio nekretnine.

Ugradnja pojedinačnih vodomjera u novogradnjama izričito je propisana člankom 60. Zakona o vodnim uslugama, prema kojem:

Ugradnja i održavanje pojedinačnih vodomjera

 • Članak 60.
  • (1) Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen pojedinačni vodomjer radi mjerenja pojedinačne potrošnje u samostalnoj uporabnoj cjelini.
  • (2) Pojedinačni vodomjer mora biti tehnički sukladan sa sustavom očitanja vodomjera koji koristi javni isporučitelj vodnih usluga.
  • (3) Korisnik vodnih usluga dužan je omogućiti održavanje pojedinačnog vodomjera putem javnog isporučitelja vodnih usluga na način određen općim uvjetima isporuke vodnih usluga. Trošak održavanja obračunava se korisniku u cijeni vodnih usluga.

Za ugradnju pojedinačnih vodomjera u zgrade već priključene na komunalne vodne građevine (zgrade stare gradnje), mjerodavne su odredbe članka 103. Zakona o vodnim uslugama, koje glase:

Ugradnja pojedinačnih vodomjera u zgrade već priključene na komunalne vodne građevine

 • Članak 103.
  • (1) Korisnik vodnih usluga u posebnom dijelu zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) u građevinama koje su, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, priključene na komunalne vodne građevine, ima pravo o svom trošku ugraditi pojedinačni vodomjer ako za to postoje tehničke pretpostavke, sukladno članku 60. ovoga Zakona i općim uvjetima isporuke vodnih usluga. U zgradama gdje postoji više suvlasnika, a pojedinačni vodomjer se ugrađuje na zajedničkim dijelovima nekretnine ili se ugrađuje na posebnom dijelu nekretnine uz nužan građevinski zahvat na zajedničkim dijelovima nekretnine, odluka o ugradnji pojedinačnih vodomjera se donosi prema pravilima o odlučivanju o poslovima redovite uprave iz zakona kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.
  • (2) Snošenje troškova ugradnje pojedinačnih vodomjera može se općim uvjetima isporuke vodnih usluga urediti i drukčije od stavka 1. ovoga članka.

Dok se ne stvore pretpostavke iz članka 103. stavka 1. model blok tarife nije primjenjiv u višestambenim zgradama stare gradnje u kojima postoje i stambeni prostori koji se iznajmljuju u skladu s člankom 30. stavkom 1. Zakona ugostiteljskoj djelatnosti. Upravo stoga se u stručnom mišljenju Vijeća za vodne usluge od 16. srpnja 2020. ukazuje da se blok tarifa može i treba primijeniti 'kada se steknu uvjeti za njenu primjenu'.

Pratite što smo do sada pisali o temi vode i vodomjera OVDJE i OVDJE.