Kante
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
OTPAD 2020.

Top 20 gradova koji su prekoračili količinu miješanog komunalnog otpada

U 2020. godini ukupno je prikupljeno 1,24 milijarde tona miješanog komunalnog otpada. A najkasnije krajem travnja 2022. stižu nove cijene odvoza otpada u svim općinama i gradovima u Hrvatskoj. 

Objavljeno je Izvješće o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je izvješće koje je izrađeno u skladu s Dodatkom V. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

U tom izvješću pišu podaci ukupno prikupljenog miješanog komunalnog otpada svih gradova i općina u Hrvatskoj. Prema tom izvješću u 2020. godini ukupno je prikupljeno 1,24 milijarde tona miješanog komunalnog otpada. Cijelo izvješće možete vidjeti OVDJE.

U tom izvješću izdvojen je dio koji se zove mSK. Temeljem spomenutog Zakona, ključni pojmovi za ovaj dio analize su:

 • mSK – masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu u kalendarskoj godini izraženu u tonama

Masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kalendarskoj godini određuje se prema sljedećem izrazu:

 • mSK = mMKO - (mUK × k) i kada je mSK manji od nule iznosi nula tona

pri čemu je:

 • mMKO – masa miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 prikupljenog u sklopu javne usluge u kalendarskoj godini izražena u tonama
 • mUK – masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge u kalendarskoj godini izražena u tonama
 • k – koeficijent graničnog udjela mase sakupljenog miješanog komunalnog otpada u masi ukupno prikupljenog komunalnog otpada u okviru javne usluge za pojedinu kalendarsku godinu iznosi:
  • za 2020. godinu 0,58
  • za 2021. godinu 0,54
  • za 2022. godinu, i nadalje 0,50

Masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge uključuje otpad sljedećih ključnih brojeva sukladno posebnom propisu kojim se uređuje Katalog otpada:

 • sve vrste otpada iz podgrupe 15 01
 • sve vrste komunalnog otpada iz podgrupe 20 01 osim otpada koji se karakterizira ključnim brojem 20 01 99
 • otpad koji se karakterizira ključnim brojevima 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07

Prema gore navedenim definicijama redosljed gradova koji su prekoračili količinu miješanog komunalnog otpada u 2020.:

 1. Zagreb
 2. Split
 3. Rijeka
 4. Zadar
 5. Sinj
 6. Šibenik
 7. Dubrovnik
 8. Kaštela
 9. Karlovac
 10. Pula - Pola
 11. Trogir
 12. Vinkovci
 13. Solin
 14. Sisak
 15. Ogulin
 16. Bjelovar
 17. Gospić
 18. Makarska
 19. Vukovar
 20. Zaprešić

Napominjenmo da će se uskoro mijenjati cijene odvoza otpada u Hrvatskoj. Naime, Zakon o gospodarenju otpadom stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine.

Na temelju članka 178. Zakona davatelj javne usluge (komunalno poduzeće) dužan je:

 • u roku od 6 mjeseci (kraj siječnja 2022., op.ur.) od stupanja na snagu Zakona donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge 
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge:
   • kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada
   • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
   • najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima
   • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
   • područje pružanja javne usluge
   • iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
   • odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
   • odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge
   • odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika
   • odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
   • način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
   • odredbe o ugovornoj kazni
   • opće uvjete ugovora s korisnicima
 • u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o sakupljanju komunalnog otpada donijeti cijenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  (kraj travnja 2022., op.ur.) 

Cjenik, ovisno o kriteriju količine predanog otpada, određuje se

 • zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i 
 • za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

jedinična cijena za preuzimanje jednoga kilograma miješanoga komunalnoga otpada ili volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.

Davatelj usluge dužan je prije primjene cjenika odnosno primjene izmjene cjenika zatražiti suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba na koju se cjenik odnosi.