bicikl, parking za bicikle
Izvor: MichaelGaida/Pixabay
DIREKTIVA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA

EU 'naređuje' energetsku obnovu zgrada i uvođenje parkinga za bicikle

Europski je parlament većinom glasova usvojio Direktivu o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), što bi trebalo ubrzati energetsku obnovu zgrada.

Treba napomenuti da je u Europi većina zgrada energetski neučinkovita (mnogi se još griju na fosilna goriva), a unapređenje energetskih svojstava zgrada među najvažnijim je čimbenicima u nastojanju da se smanje staklenički plinovi na 55 posto do 2030. godine.

Direktivom su obuhvaćene energetske potrebe za:

  • toplinsku izolaciju
  • zagrijavanje i hlađenje prostora
  • rasvjetu

Direktivom se želi:

  • ubrzati obnova zgrada
  • osigurati stabilno okruženje za odluke o ulaganjima

Od država članica zahtijeva se donošenje dugoročnih strategija obnove zgrada i postupno uvođenje minimalnih standarda energetskih svojstava.

Elektromobilnost

Ovom se Direktivom također se želi poboljšati i elektromobilnost na način da se poveća broj parkirnih mjesta za punjenje električnih vozila u zgradama, što podrazumijeva i električne bicikle.

Naime, ovom je Direktivom unesena i obaveza biciklarnika, odnosno obaveznih parkirnih mjesta za svaku novoizgrađenu zgradu (stambenu i nestambenu) na području EU, kao i one koje su u fazi velike obnove, čime će se dobiti siguran parking za bicikle, a ne samo za automobile.

Kako prenosi mreža CivilnetEuropska biciklistička federacija (ECF) posebno pozdravlja:

  • minimalni uvjet za osiguranje dva parkirna mjesta za bicikle 'za svaki stan' u novim i obnovljenim stambenim zgradama s više od tri parkirna mjesta
  • minimalni uvjet za osiguranje jednog parkirnog mjesta za bicikle na svako parkirno mjesto u novim i obnovljenim nestambenim zgradama s više od pet parkirnih mjesta
  • minimalni uvjet za osiguranje jednog parkirnog mjesta za bicikle za svako parkirno mjesto u svim postojećim nestambenim zgradama s više od 20 parkirnih mjesta do 2027.
  • poziv državama članicama EU-a da osiguraju usklađenost politika za zgrade, meku i zelenu mobilnost te urbano planiranje

Prema istraživanju ECF-a, samo šest država članica EU-a trenutno ima minimalne kvantitativne norme za parkiranje bicikala.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.