Energetska obnova
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
IZAZOVI DEKARBONIZACIJE

Ključni akteri energetske obnove zgrada i njihova uloga

Sve počinje i završava sa suvlasnicima, a dosadašnji modeli pokazali su 'efikasnost' energetske obnove zgrada u RH.

Dekarbonizacija predstavlja kompleksan proces strukturnih promjena u različitim sektorima, od kojih je zgradarstvo izuzetno važno jer na zgrade otpada oko 40 posto ukupne potrošnje energije i 36 posto emisija cjeloživotnog ugljika. Jedno od ključnih načela smanjenja emisija stakleničkih plinova je povećanje energetske učinkovitosti u svim sektorima. 

U publikaciji Hrvatskoj savjeta za zelenu gradnju 'Putokaz za dekarbonizaciju zgrada u RH' pozornost posvećena je povećanju energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. Brojni dionici uključeni u ovaj proces imaju svoju ulogu i odgovornost te su naznačeni izazovi s kojima su suočeni. 

Slijedi analiza uloga različitih dionika u postizanju ciljeva dekarbonizacije sektora zgradarstva u Hrvatskoj.

Državna uprava

Državna uprava odgovorna je za nacionalnu strategiju i propise, a različitim mehanizmima može ubrzati i podržati postizanje dekarbonizacijskih ciljeva, stoga za imperativ ima voditi ubrzanje promjena navika i drugih potrebnih procesa koji potiču sektor i građane za postizanje dekarbonizacije. U području zakonodavstva i javne uprave uočene su brojne prepreke pri implementaciji ciljeva dekarbonizacije. Jedno od problematičnih područja je nedostatak jasnih i mjerljivih klimatskih ciljeva u nacionalnim politikama jer prijelaz na nulte emisije nije lako izmjeriti i kvantificirati, budući da je procjena ugljičnog otiska dugotrajan i iscrpan proces.

Konkretni procesi i mehanizmi za provjeru deklarirane potrošnje energije projektiranih, izgrađenih i postojećih zgrada ne postoje u kontekstu energetske učinkovitosti zgrada. Posljedice nedostatka takvih procesa su manjak povratnih informacija o tome koja projektna rješenja zapravo funkcioniraju u zgradama, kao i nedostatak poticaja za pouzdan i sveobuhvatan pristup energetskoj učinkovitosti. 

ZELENA JAVNA NABAVA

Jedan od važnih alata koji sustavno pridonosi ostvarenju svih klimatskih ciljeva jest javna nabava. Zelena javna nabava dobrovoljni je alat kojim javna tijela nabavljaju robe, radove i usluge s manjim utjecajem na okoliš ili uštedama, uzimajući u obzir cijeli životni ciklus proizvoda.

Javna tijela vrlo su važna u navedenim politikama jer barataju proračunima od 12-15 posto BDP-a EU-a. Prema tome, koristeći svoju kupovnu moć, ona mogu značajno utjecati na ciljeve zelenih politika, ali i imati multiplikatorski učinak u prenošenju dobrih praksi u društvu u cjelini, npr. dajući poticaj razvoju inovativnih zelenih tehnologija i proizvoda i povećavajući njihove volumene.

U Hrvatskoj ima primjera i inicijativa za uvođenje zelenih mjerila u postupke javne nabave, ali nema sustavnog pristupa na nacionalnoj razini (prioritetna mjerila, izobrazba, praćenje).

Razvijene europske zemlje model zelene javne nabave u kontekstu sektora zgradarstva koriste već više od desert godina, a u Hrvatskoj je donesena i odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave

Uvođenje modela zelene javne nabave u postupke središnje javne nabave znači da nema prepreke javnim naručiteljima u Hrvatskoj da počnu primjenjivati održivu, gospodarski korisnu zelenu javnu nabavu, iako takvih primjera ima izuzetno malo, posebice u sektoru zgradarstva.

Pretraživanjem dokumenata na stranicama Zelene javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za područje zgradarstva i energetske učinkovitosti, unatoč zakonskoj regulativi i mjerilima poticanja ZJN, pronađena su samo dva primjera primjene spomenutih kriterija zelene javne nabave u Hrvatskoj do 2022. godine:

Energetska obnova zgrade, Park prirode Papuk
Obnova stare zgrade dječjeg vrtića uz minimalni utjecaj na okoliš, Grad Koprivnica

Lokalna samouprava

Suočene sa sve većom urbanizacijom, lokalne samouprave će igrati sve važniju ulogu. Stvaranjem lokalnih prostornih politika, lokalne uprave mogu podržati transformaciju građevinskog sektora, ne samo davanjem primjera mjerama kao što su pilot ulaganja, već i promicanjem pitanja dekarbonizacije. Prostorno planski dokumenti na lokalnoj razini trebaju pružati uvid u dugoročni razvoj lokalnog područja koji neće biti podložni točkastim i nasumičnim izmjenama i dopunama koje rezultiraju degradiranjem postojećeg lokalnog krajobraza te smanjenjem otvorenih i javnih površina (zeleni otoci, rekreacijske zone i ostali društveni sadržaj). 

Lokalna samouprava u postupcima prostornog planiranja treba poticati razvoj zelene infrastrukture kojom će se povezati zeleni linearni potezi i uređene otvorene površine s ruralnim i prirodnim krajobrazima izvan urbanih područja. Takav pristup smanjit će utjecaj ugljičnih emisija u urbanim područjima i smanjiti toplinske otoke. 

Kako bi se učinkovito i efikasno dekarboniziralo lokalna područja, a posebice makroregionalna središta u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka), potrebno je planirati povećanje pješačkih zona i razviti urbanu biciklističku infrastrukturu. Također potrebno je osigurati logične koridore javnog prijevoza i poticati e-mobilnost kod upotrebe pojedinačnih vozila.

Investitori i vlasnici zgrada

Investitori i vlasnici ključne su karike u cijelom putokazu. Oni često imaju konačnu riječ u većini odluka vezanih za projektiranje zgrade, kao i njezinu kasniju upotrebu te tako imaju snažan utjecaj na veličinu ugljičnog otiska zgrade. Uvođenjem održivih politika i korištenjem financijskih instrumenata koji podupiru okolišno odgovorne investicije, investitori i poduzeća će dobiti poticaj za održiva ulaganja i izgradnju s minimalnim utjecajem na okoliš. Ulaganjem u održive investicije i zelene projekte izgradnje različite namjene (poslovne, stambene i ostalo), investitori će ostvariti prepoznatljivost i konkurentnost na tržištu te osigurati povećanje vrijednosti nekretnina, a posebice certificiranjem projekata čime se jamči održivost investicije. Tvrtke postupno razvijaju ili već imaju razvijene interne politike održivosti, zagovaraju ugodnost na radnom mjestu i žele ulagati u prostore koji će osigurati udobnost i kvalitetu radnog okruženja koja će stimulirati produktivnost radnika. 

Takvim ulaganjima investitori imaju priliku smanjiti ugljični otisak svojih budućih investicija te smanjiti emisije postojećih zgrada

Projektanti i prostorni planeri (arhitekti, urbanisti, građevinski i ostali inženjeri)

Ključna skupina dionika u procesu transformacije su arhitekti, inženjeri i konzultanti koji svojim dizajnom, rješenjima i tehnologijama imaju veliki utjecaj na ugljični otisak zgrada u svim fazama njihova života. Već na samom početku planerskog procesa projektanti mogu predvidjeti inovativna rješenja za energetsku efikasnost zgrade. Također, modularnim dizajnom projektanti mogu omogućiti višenamjensku upotrebu određenih prostora te tako smanjiti potrebu za izgradnjom više zgrada različite namjene. Pri odabiru materijala projektanti trebaju poticati odabir materijala iz lokalnih i održivih izvora čija ekstrakcija ima minimalan utjecaj na okoliš i ugljične emisije.

Potrebno je poticati stručnjake na implementaciju indikatora okvira Level(s):

  • analiza životnog ciklusa (LCA),
  • analiza životnog troška (LCC) 
  • kvaliteta unutarnjeg zraka (IAQ)

Pri procesu projektiranja stručnjaci trebaju uzeti u obzir otvorene površine uz građevinu, isplanirati održiv sustav odvodnje otpadnih voda i općenito uzeti u obzir inovativne koncepte planiranja korištenja vode u zgradi te na otvorenim površinama. Također, implementacijom krovnih vrtova, zelenih fasada i vrtova unaprjeđuje se zelena infrastruktura okolnog područja, smanjuju toplinski otoci i povećava vrijednost krajobraza.

Proizvođači i dobavljači

Proizvođači građevinskih materijala i dobavljači građevinskih tehnologija odgovorni su za ugrađeni ugljični otisak (embodied carbon footprint). Proizvođači i dobavljači su često obeshrabreni pri korištenju niskougljičnih medoda u razvoju održivih materijala s obzirom da nisu uključeni u propise javne nabave. Osim nedostatka zakonodavnih mjera poticanja niskougljičnih metoda, proizvođači i dobavljači suočeni su sa sustavnim izazovima dostupnosti i raspodjele ljudskih i financijskih resursa te se često odlučuju za jeftinije metode, izbjegavajući temeljit LCA pristup, čiji troškovi provođenja mogu biti preveliki, posebice za manja poduzeća.

Također, dostupnost podataka kao i njihova kvaliteta je često ograničena, a sam proces analiza je složen i dugotrajan. Kvalitetne analize, poput LCA, mogu provoditi samo veliki industrijski proizvođači s obrazovanim stručnim kadrom u području LCA i LCC analiza.

Izvođači građevinskih radova

Industrija građevine odgovorna je za odabir rješenja, kako tijekom procesa izgradnje novih objekata, tako i tijekom obnove i rekonstrukcije postojećih objekata, koja mogu biti odgovorna za smanjenje potrošnje materijala i energije, smanjenje stvaranja otpada ili trajanja procesa izgradnje. Tijekom provedbe građevinskih radova izvođači su odgovorni za upravljanje mehanizacijom, odvoz građevinskog otpada i dovoz materijala. Također, važno je uzeti u obzir utjecaj građevinskih radova na okolni krajobraz i odgovorno postavljanje privremenih mobilnih objekata. Potrebno je uzeti u obzir smanjenje biodiverziteta i utjecaj privremene buke na životinjska staništa te navedene utjecaje pokušati svesti na minimum. Pri razmatranju utjecaja ugljičnih emisija za vrijeme građevinskih radova nužno je imati na umu sve faze izvedbenog procesa.

Upravitelji zgrada

Upravitelji imaju značajan utjecaj na ukupni ugljični otisak zgrada jer donose važne odluke o njihovoj upotrebi i kraju životnog vijeka. Vrlo često o njima ovisi kako će se građevinski fond održavati te kada i kako se obnavlja. Kao ključna karika između predstavnika suvlasnika i stručnjaka (projektanata, izvođača i ostalih stručnjaka), upravitelji informiraju suvalsnike višestambenih zgrada o mogućim rješenjima za određene zahvate na zgradi. Tako imaju  priliku popularizirati održiva rješenja pogodna za pojedine zgrade te uputiti suvlasnike na korištenje obnovljivih izvora energije i njihove dobrobiti.

Upravitelje je potrebno educirati o specifičnoj primjeni sustava grijanja i ventilacije na pojedinim zgradama, održivim pristupima upravljanju i obnovi ovojnice zgrada kako bi se navedeni sustavi popularizirali među širim stanovništvom. Upravitelji zgrada su ključni integratori provedbe inicijativa za dekarbonizaciju zgrada višestambenog sektora te bi im bilo potrebno dodijeliti i obvezu o informiranju građana o mogućnostima ušteda i načinu provedbe energetskih obnova.

Financijske institucije

Dekarbonizacija zgrada zahtijeva posebna ulaganja i financijske instrumente. Stvaranje financijskih alata i standarda koji zahtijevaju smanjenje ugljičnog otiska građevinskih ulaganja uvelike će pomoći procesu dekarbonizacije. EU taksonomija također je ključni mehanizam u financijskom sektoru koji će doprinijeti zelenoj tranziciji i dekarbonizaciji. 

Nevladine organizacije, istraživački centri i sveučilišta

Vrlo često upravo te institucije pokreću diskurs o važnim procesima i važan su dio procesa dekarbonizacije. Osim toga, ova skupina dionika odgovorna je za niz popratnih aktivnosti, poput analize procesa, traženja alternativnih rješenja, kreiranja strategija i provjere prihvaćenih pretpostavki te edukacija i promocija.

DODATAK ZGRADOnačelnik.hr-a

Svi nabrojani dionici su ključni i važni te bez njih nema smanjenja emisija CO2, energetske obnove zgrada i implementacije obnovljivih izvora energije. No, iako su navedeni u nekoliko segmenata, SUVLASNICI višestambenih zgrada ključ su i temelj svega. S njima sve počinje i završava. 'Počinje' - jer oni donose odluku i 'Završava' - jer oni troše energiju.

Nažalost, dosadašnja regulativa nije dovela do boljeg održavanja višestambenih zgrada nego je to više-manje ovisilo o entuzijazmu pojedinaca. Interes suvlasnika za energetskom obnovom višestambenih zgrada svakim danom je sve veći, ali i za ugradnjom i korištenjem obnovljivih izvora energije. Stoga je ključno prilagoditi regulativu, educirati suvlasnike i pokrenuti dekarbonizaciju zgrada. Dekarbonizacije neće biti u tom omjeru ako regulativa nije jasna, suvlasnici educirani, a operativa spremna.

Sve počinje i završava sa suvlasnicima, a dosadašnji modeli pokazali su 'efikasnost' energetske obnove zgrada u RH.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!