zgrada
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
DODATNA ZARADA

REKLAME NA ZGRADAMA - Pravila igre za postavljanje reklamnog panoa

Svakoj zgradi treba ekstra novac. Mnoge se, slijedom toga, odlučuju za postavljanje reklamnog panoa. A da bi se to napravilo, moraju se ispoštovati određena pravila i procedure. 

U Facebook grupi Predstavnici suvlasnika u nekoliko su se navrata pojavila pitanja:

 • kako postaviti reklamni pano na zgradu?
 • kako i koliko naplatiti reklamu na fasadi zgrade?
 • poslovni prostor u prizemlju zgrade samoinicijativno je postavio svjetleću reklamu na fasadu zgrade. Kako riješiti taj problem? 

Kontaktirali smo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i zamolili ih odgovore na pitanja koje muče suvlasnike, a tiču se postavljanja reklamnih panoa, dozvola i održavanja tih panoa.

Prije nastavka čitanja ovoga teksta, savjetujemo da prvo pročitate tekst o tome što se sve može graditi bez građevinske dozvole.

Člankom 2. stavkom 1. podstavkom 22. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisano je: 

 • bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi
  • reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 četvornih metara

a oglasne površine veće od 12 četvornih metara mogu se graditi u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, ako spomenutim pravilnikom nije propisano drukčije.

Osnovni pojmovi

Kako bi svi bolje razumjeli pojmove i ovaj tekst, moramo ovdje stati s tekstom o reklamama na zgradama, i pojasniti osnovne pojmove.

Projekti se, u smislu Zakona o gradnji, razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na:

 1. glavni projekt
 2. izvedbeni projekt
 3. tipski projekt
 4. projekt uklanjanja građevine

Tipski projekt

Za predgotovljene dijelove građevine za koje je dokazano da se izvode prema odredbama Zakona, o čemu je Ministarstvo izdalo rješenje, nije potrebno to ponovno dokazivati u glavnom projektu. Tipski projekt može biti sastavni dio pojedinog projekta.

Protiv rješenja o tipskom projektu i rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o tipskom projektu podnositelj zahtjeva prilaže: 

 1. najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove propisane za glavni projekt, osim dijelova koji se odnose na lokacijske uvjete, uvjete priključenja i posebne uvjete koji ovise o lokaciji građevine
 2. pisano izvješće o kontroli tipskog projekta ako je kontrola propisana
 3. pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima

Odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno pitanje obveze usklađenosti glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola s posebnim propisima i posebnim uvjetima te na utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanja potvrde glavnog projekta na odgovarajući se način primjenjuju na tipski projekt i donošenje rješenja o tipskom projektu.

Tipski projekt koji nije sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole ne može se rabiti ako se promijeni propis u skladu s kojim je tipski projekt izrađen.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim rješenjima o tipskom projektu.

Građevinska dozvola ili ne?

S obzirom da je informacijski stup građevina, a reklamni pano dio građevine ako se grade na zgradi, za građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 četvornih metara, kao i za građenje građevine s predgotovljenim dijelovima, potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu koja se izdaje u skladu s odredbama Zakona o gradnji.

 • Predgotovljeni element je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu ili proizveden u tvornici predgotovljenih elemenata.

Pritom za predgotovljene dijelove građevine, odnosno panoa postoji mogućnost ishođenja rješenja o tipskom projektu kojim se daje tehničko rješenje predgotovljenog dijela panoa, sukladno članku 77. Zakona o gradnji.

Tipski projekt sadrži sve dijelove propisane za glavni projekt građevine

 • osim dijelova koji se odnose na lokacijske uvjete, slijedom čega tipski projekt može biti sastavni dio više projekata koji se izrađuju za određene lokacije.

Zahtjev za izdavanje rješenja o tipskom projektu podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje vodi evidenciju o izdanim rješenjima o tipskom projektu. Prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje rješenja o tipskom projektu propisani su člankom 78. Zakona o gradnji (navedeno gore u tekstu). 

Tko je odgovoran?

S obzirom na to da je reklamni pano na zgradi dio građevine, on mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, slijedom čega se na građenje i održavanje reklamnog panoa primjenjuju propisi koji se odnose i na građenje i održavanje građevina. Za održavanje reklamnog panoa odgovoran je vlasnik.

Kršenje propisa po pitanju reklamnih panoa može se prijaviti građevinskoj inspekciji Državnog inspektorata, ako kršenje propisa spada u područje gradnje. Prijavu možete podnijeti OVDJE.

 • Primjerice, ako je riječ o reklamnom panou oglasne površine veće od 12 četvornih metara, koji se gradi bez građevinske dozvole ili se ne gradi u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi, ili ako se reklamni pano gradi protivno odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Pitanja i odgovori

(preuzeto s internetskih stranica Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada)

Odluke suvlasnika za postavljanje reklamnih panoa donose se prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Je li za postavljanje reklame na pročelje zgrade potrebna suglasnost svih suvlasnika?

 • Svaki suvlasnik je u idealnom dijelu vlasnik zajedničkih dijelova. To se odnosi i na pročelje. Trebala bi suglasnost svih, ali je to gotovo nemoguće postići, pa se reklame postavljaju i bez u cijelosti ispunjenih zakonskih uvjeta. Suvlasnik koji eventualno trpi štetne posljedice od postavljanja reklama, ima pravo na sudsku zaštitu.
 • Za davanje na korištenje zajedničkih dijelova drugim osobama potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Postavljanje reklama bi trebalo biti propisano aktima lokalne samouprave.

Propisi gradova i općina

Bitno je znati da svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) imaju vlastite propise oko načina i modela postavljanja reklamnih panoa na zgrade. Iako su zgrade privatno vlasništvo, činjenica jest da grad propisom (u većini slučajeva je to odluka iz segmenta komunalnog gospodarstva) može nametnuti određena pravila postavljanja reklamnih panoa.

Primjerice, ako je riječ o gradovima koji imaju povijesne jezgre, onda je tim zgradama je zabranjeno postavljanje reklamnih panoa. Ili se, primjerice, mora tražiti lokacijska ili bilo kakva druga dozvola za postavljanje reklamnih panoa. Ili postoje određena pravila za vrste reklamnih panoa - od veličine, načina i mjesta postavljanja. 

Stoga savjetujemo suvlasnicima da se svakako dobro raspitaju oko lokalnih uvjeta (i postoje li uopće) za postavljanje reklamnih panoa. 

Cijena

Kako je već navedeno, brojne općine i gradovi imaju vlastita pravila igre oko postavljanja reklamnih panoa. Isto tako, u tim pravilima se često postavljaju i naknade koje se moraju plaćati gradu. 

Budući da je zgrada, kao cjelina, u vlasništvu suvlasnika, dakle riječ je o privatnoj imovini, suvlasnici su ti koji određuju cijenu koju im netko plaća za postavljanje reklame.

Ako su se suvlasnici odlučili za taj potez, bez obzira na to je li riječ o suradnji s reklamnom agencijom ili su oni investitori, preporučamo da novac koji dolazi od najma reklamnog prostora bude na posebno otvorenom žiro računu i da nije dio pričuve.  

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.